Δημοκρατικό Κόμμα Πολιτών.


1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

1.α. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας είναι πολιτικό και αφορά το τεράστιο έλλειμα δημοκρατίας.

Θεμελιώδης στόχος του κόμματος είναι η εγκαθίδρυση της πραγματικής δημοκρατίας στην Ελλάδα.

1.β. ΠΩΣ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η πρόταση μας όσο αφορά τον ορισμό της δημοκρατίας είναι απλή, ελάχιστη και γενικά αποδεκτή.

Θεωρούμε ως δημοκρατία το πολίτευμα στο οποίο όλοι οι πολίτες έχουν τα ίδια δικαιώματα και ευκαιρίες στην κατάθεση προτάσεων και στην λήψη αποφάσεων, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε πολιτικό ζήτημα επιθυμούν.

1.γ. ΠΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

 Σε τοπικό επίπεδο και όσο ο αριθμός των μελών του κόμματος αλλά και των πολιτών που επιθυμούν να συμμετέχουν το επιτρέπει, αποφασίζουμε μέσω λαϊκών συνελεύσεων.

Σε εθνικό επίπεδο αποφασίζουμε μέσω δημοψηφισμάτων τα οποία καλούν πάντα τα μέλη ή και οι πολίτες.

1.δ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ

Το κόμμα μας δεν είναι προσωποπαγές. Δεν υπάρχουν αρχηγοί, γενικές γραμματείες ή άλλες εξουσιαστικές και αποφασιστικές δομές. Δεν είναι δηλαδή κόμμα με δομή και οργάνωση πυραμίδας.

Αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από τις τοπικές συνελεύσεις και τα μέλη τους.

Το κόμμα είναι ανοικτό σε όλους του Έλληνες πολίτες χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Μοναδική προϋπόθεση ο απόλυτος σεβασμός και η αποδοχή των βασικών δημοκρατικών αρχών και των μέσων έκφρασης της βούλησης των πολιτών.

1.ε. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Αρχή της ισότητας: Όλα τα μέλη του κόμματος έχουν το ίδιο δικαίωμα στην λήψη των αποφάσεων.

Δικαίωμα στην πρωτοβουλία: Όλα τα μέλη του κόμματος έχουν τα ίδια δικαιώματα στην κατάθεση προτάσεων.

Αρχή της πλειοψηφίας: Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με την αρχή της απλής πλειοψηφίας.

Αρχή της εντολής: Όσα μέλη επιλέγουν να μην συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης μίας απόφασης εξουσιοδοτούν τα μέλη που συμμετέχουν να αποφασίσουν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η απόφαση των μελών που συμμετείχαν στην διαδικασία λήψης της απόφασης είναι δεσμευτική για όλα τα μέλη.

Οι παραπάνω βασικές δημοκρατικές αρχές διέπουν όλες τις λειτουργίες του κόμματος και είναι δεσμευτικές και αδιαπραγμάτευτες.

Στόχος μας είναι οι παραπάνω αρχές να αποτελέσουν, στο άμεσο μέλλον, τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά ολόκληρου του πολιτικού μας συστήματος.

1.ζ. ΜΕΣΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ

Σε τοπικό επίπεδο και όσο το επιτρέπει ο αριθμός των συμμετεχόντων, οι θέσεις και οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσω συνελεύσεων. Στις συνελεύσεις αυτές γίνεται ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να υπάρχει απόλυτος σεβασμός των παραπάνω βασικών δημοκρατικών αρχών (1.ε).

Αν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι ιδιαίτερα μεγάλος (όπως συμβαίνει στο επίπεδο των μεγάλων δήμων, των νόμων, των περιφερειών αλλά και της επικράτειας) οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσω δημοψηφισμάτων τα οποία καλούν μόνο οι πολίτες.

Ειδικότερα και όσο αφορά το εθνικό επίπεδο, ο στόχος μας είναι οι πολίτες να είναι σε θέση να:

Ζητήσουν την κατάργηση οποιουδήποτε νόμου δεν επιθυμούν μέσω ακυρωτικού δημοψηφίσματος

Προτείνουν οι ίδιοι έναν νόμο με μία λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία

Επιτρέψουν, μόνο αυτοί, την οποιαδήποτε αλλαγή στο Σύνταγμα, συμμετοχή της χώρας σε υπερεθνικούς οργανισμούς, καθώς και την δέσμευσης της από διακρατικές συμφωνίες μέσω υποχρεωτικού δημοψηφίσματος και να

Έχουν την δυνατότητα ανάκλησης συγκεκριμένων αξιωματούχων ή ακόμα και συνολικά, της κυβέρνησης μέσω δημοψηφίσματος ανάκλησης.

1.η. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

Θα αποτελεί βασικό μας στόχο, πάντα και διαρκώς, η μεγιστοποίηση του αριθμού των ενεργών πολιτών και του βαθμού που αυτοί συμμετέχουν στις πολιτικές αποφάσεις.

Δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε μορφή πραγματικής δημοκρατίας χωρίς ανοικτό σε όλες τις απόψεις διάλογο και εκτεταμένη διαβούλευση. Το ιδανικό της πραγματικής ομοφωνίας είναι για πρακτικούς λόγους σπάνια εφικτό. Παρόλα αυτά, ο ανοικτός διάλογος και η εκτεταμένη διαβούλευση οδηγούν σχεδόν πάντα σε συναινετικές προτάσεις, λύσεις και επιλογές. Έτσι οι εκάστοτε πλειοψηφίες σέβονται τις “ηττημένες μειοψηφίες” γνωρίζοντας πως κάθε πρόταση που κερδίζει σήμερα την πλειοψηφία ήταν στο παρελθόν θέση μιας μικρής, και άρα μειοψηφικής, ομάδας ανθρώπων.

2. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

2.α. ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγιστος στόχος του ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ είναι ο εκδημοκρατισμός της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας. Δηλαδή, η σταδιακή μετάβαση σε ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο οι πολίτες και μόνο αυτοί, θα έχουν τον τελευταίο λόγο και αποφασιστική ισχύ για την τύχη της χώρας μας.

2.β. ΑΜΕΣΗ, ΑΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς Δήμο, χωρίς δηλαδή ενεργούς πολίτες. Προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι μηχανισμοί και τα θεσμικά μέσα, κατοχυρωμένα στο Σύνταγμα, τα οποία θα επιτρέπουν σε όλους εμάς, να λαμβάνουμε μέρος στην κατάθεση προτάσεων και στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων άμεσα, αδιαμεσολάβητα και συνεχώς.

Αποτελεί λοιπόν στόχο μας η Συνταγματική κατοχύρωση των δημοψηφισμάτων με πρωτοβουλία, αποκλειστικά και μόνο, των πολιτών και σε όλα τα πολιτικά επίπεδα. Τοπικό, περιφερειακό και εθνικό.

2.γ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 Ο πολίτης παύει να ενδιαφέρεται για τα κοινά και δεν συμμετέχει όταν καταλαβαίνει πως όλες οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται μακριά από αυτόν. Η δική μας πρόταση είναι ένα ελάχιστο κεντρικό κράτος με τις τοπικές κοινωνίες να είναι υπεύθυνες για όλες τις αρμοδιότητες που τις αφορούν και μπορούν να τις φέρουν σε πέρας.

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

3.α. ΜΕΛΗ

Μέλη του κόμματος είναι όλοι όσοι:

a) Αποδέχονται ρητά και χωρίς ενδοιασμούς τις βασικές δημοκρατικές αρχές:

– της ισότητας,

– της πρωτοβουλίας,

– της απλής πλειοψηφίας και

– της εντολής.

Ταυτόχρονα υποστηρίζουν την θεσμοθέτηση δημοψηφισμάτων με πρωτοβουλία μόνο των πολιτών, σε όλες τους τις μορφές (ακυρωτικό – προαιρετικό, νομοθετική πρωτοβουλία, υποχρεωτικό και ανάκλησης), χωρίς ελάχιστα όρια συμμετοχής και με δεσμευτική ισχύ.

Τα μέλη του κόμματος έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

a) Οικονομική συνδρομή προς την τοπική τους συνέλευση, με όρους που θα συναποφασίσουν τα μέλη της συνέλευσης τους.

b) Εκλέγονται από τα υπόλοιπα μέλη για τις θέσεις εκπροσώπων σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εκπρόσωποι εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο την βούληση των μελών και είναι άμεσα ανακλητοί από τα μέλη των συνελεύσεων.

c) Αποφασίζουν τις δράσεις της τοπικής συνέλευσης στην οποία ανήκουν.

Μέλος μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε Έλληνας έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, με απλή του δήλωση.

Νέα μέλη γίνονται δεκτά μετά από απόφαση της απλής πλειοψηφίας των παρόντων μελών μίας συνέλευσης. Τα νέα μέλη έχουν αποφασιστική ψήφο από την επόμενη συνέλευση. Ο αριθμός των νέων μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των παρόντων της συνέλευσης.

3.β. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το 10% του αριθμού των μελών μίας συνέλευσης, μπορεί να προτείνει θέμα προς συζήτηση το οποίο να αφορά δράση ή θέση σε τοπικό επίπεδο. Οι παραπάνω δράσεις ή θέσεις δεν θα πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με προγενέστερες αποφάσεις ή θέσεις που έχουν προκύψει μέσω πανελλαδικού εσωκομματικού ή εθνικού δημοψηφίσματος. Η απόφαση λαμβάνεται μέσω απλής πλειοψηφίας μεταξύ των μελών της συνέλευσης που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στην διαδικασία λήψης της απόφασης.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ

Το 10% του αριθμού των μελών των συνελεύσεων ενός δήμου ή η απόφαση μίας εκ των συνελεύσεων ενός δήμου, μπορεί να θέσει ένα θέμα προς συζήτηση το οποίο να αφορά δράση ή θέση σε επίπεδο δήμου. Οι παραπάνω δράσεις ή θέσεις δεν θα πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με προγενέστερες αποφάσεις ή θέσεις που έχουν προκύψει μέσω πανελλαδικού εσωκομματικού ή εθνικού δημοψηφίσματος. Η απόφαση λαμβάνεται μέσω απλής πλειοψηφίας μεταξύ των μελών των συνελεύσεων του δήμου που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στην διαδικασία λήψης της απόφασης.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ‘Η ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Το 10% του αριθμού των μελών των συνελεύσεων ενός νομού ή μίας περιφέρειας, μπορεί να προτείνει θέμα προς συζήτηση το οποίο να αφορά δράση ή θέση στο αντίστοιχο επίπεδο. Οι παραπάνω δράσεις ή θέσεις δεν θα πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με προγενέστερες αποφάσεις ή θέσεις που έχουν προκύψει μέσω πανελλαδικού εσωκομματικού ή εθνικού δημοψηφίσματος. Η απόφαση λαμβάνεται μέσω απλής πλειοψηφίας μεταξύ των μελών των συνελεύσεων του νομού, ή της περιφέρειας αντίστοιχα, που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στην διαδικασία λήψης της απόφασης.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Το 5% του αριθμού των μελών όλων των συνελεύσεων, μπορεί να προτείνει θέμα προς συζήτηση το οποίο να αφορά δράση ή θέση σε εθνικό επίπεδο. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να αφορά σε:

a) Ακυρωτικό δημοψήφισμα ενάντια σε νομοσχέδιο ή ψηφισμένο νόμο.

b) Νομοθετική πρωτοβουλία πολιτών, δηλαδή συγκεκριμένη πρόταση του 5% των μελών των ομάδων όλης της χώρας σχετική με ψήφιση νόμου ή πρόταση πρόσθεσης άρθρου στο Σύνταγμα της Ελλάδας.

Πριν από κάθε δημοψήφισμα θα πρέπει να προηγείται ελεύθερος και εκτεταμένος δημόσιος διάλογος.

Οι παραπάνω προτάσεις γίνονται αποδεκτές, ή όχι, μέσω δημοψηφίσματος στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν μέλη τόσο των συνελεύσεων του κόμματος όσο και οποιοδήποτε μέλος της Ελληνικής κοινωνίας έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι έγκυρο ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής.

Προϋπόθεση για την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας είναι η υποστήριξη της από το 5% των μελών των συνελεύσεων σε κάθε μία από τις περιφέρειες της χώρας.

3.γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Το κόμμα συγκροτείται από τοπικές συνελεύσεις μελών

2. Σε όλες τις συνελεύσεις ισχύουν οι βασικές δημοκρατικές αρχές της ισότητας, του δικαιώματος (πρωτοβουλία) σε πρόταση, της απλής πλειοψηφίας και της αρχής της εντολής, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στις Βασικές Αρχές του Κόμματος (1ε) .

3. Πριν την απόφαση γίνεται ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να υπάρξει εκτεταμένη διαβούλευση, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ελεύθερη έκφραση και διερεύνηση όλων των απόψεων.

4. Κάθε συνέλευση μπορεί να αποτελείται από 3 ως και 100 μέλη.

5. Νέα μέλη γίνονται δεκτά μετά από απόφαση κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών μίας συνέλευσης. Τα νέα μέλη έχουν αποφασιστική ψήφο από την επόμενη συνέλευση. Ο αριθμός των νέων μελών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 10% των παρόντων στην συνέλευση.

6. Όσα μέλη διαμένουν μακριά από την πλησιέστερη τοπική συνέλευση και δεν μπορούν να συγκροτήσουν συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν στην διαβούλευση και να ψηφίζουν διαδικτυακά στην πλησιέστερη τοπική συνέλευση.

3.δ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Αρχικά αποφασίζονται τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η συνέλευση. Κάθε μέλος της συνέλευσης μπορεί να θέσει προς συζήτηση και λήψη απόφασης οποιοδήποτε θέμα επιθυμεί. Έχει στην διάθεση του 3 λεπτά για να παρουσιάσει την πρόταση του. Αν αυτή υποστηριχθεί από το 10% των συμμετεχόντων προκρίνεται προς συζήτηση και λήψη απόφασης.

2. Κάθε συνεδρίαση μίας συνέλευσης έχει μέγιστη διάρκεια τεσσάρων (4) ωρών

3. Το πρώτο μισάωρο (μέγιστο ως και μία ώρα) αποφασίζονται τα θέματα με τα οποία θ’ ασχοληθεί η συνέλευση ως εξής: κάθε μέλος της συνέλευσης μπορεί να θέσει προς συζήτηση-απόφαση ένα οποιοδήποτε θέμα. Έχει στη διάθεσή του 3 λεπτά να υποστηρίξει την πρότασή του. Αν αυτή υποστηριχθεί από το 10% των συμμετεχόντων προκρίνεται για συζήτηση και λήψη απόφασης

4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από την συνέλευση αν επιτύχουν 50% + 1 του αριθμού των ψήφων. Όταν τρεις ή περισσότερες προτάσεις τίθενται αντιπαραθετικά σε ψηφοφορία γίνεται προσπάθεια σύνθεσης τους και επιλογής των δύο επικρατέστερων μέσω αμοιβαίας συναίνεσης των μελών. Αν αυτό αποδειχθεί αδύνατο, υιοθετείται εκείνη η πρόταση που λαμβάνει το 50%+1 των ψήφων. Αν καμία πρόταση δεν λάβει το ποσοστό αυτό, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των προτάσεων που έλαβαν τα μεγαλύτερα ποσοστά και αθροιστικά υπερβαίνουν το 50% + μία ψήφο. Υιοθετείται η πρόταση η οποία λαμβάνει τελικώς το 50%+1 των ψήφων.

5. Κάθε συνέλευση μπορεί να ορίσει (ακόμα και για κάθε ζήτημα ξεχωριστά) αν θα χρησιμοποιήσει μυστική ή ανοικτή ψηφοφορία.

6. Σε όλες τις ψηφοφορίες τα λευκά και οι αποχές δεν προσμετρούνται.

7. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματα τους καταγράφονται και αναρτώνται διαδικτυακά προκειμένου να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.

8. Η κάθε συνέλευση διατηρεί το δικό της ταμείο και είναι απόλυτα και μοναδικά υπεύθυνη για την διαχείριση του.

3.ε. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

1. Αν σε έναν δήμο υπάρχουν περισσότερες από μία συνελεύσεις, καθώς και για το νομαρχιακό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, συγκροτείται σώμα εκπροσώπων των συνελεύσεων αποτελούμενο αναλογικά, όσο αφορά την κάθε συνέλευση, από το 1/20 των μελών για δημοτικό επίπεδο, 1/60 για το νομαρχιακό, 1/100 για το περιφερειακό και 1/300 για το εθνικό επίπεδο αντίστοιχα.

2.Τα μέλη του σώματος των εκπροσώπων κληρώνονται μεταξύ των μελών που θα εκφράσουν σχετική επιθυμία. Η διάρκεια της θητείας τους θα είναι ένα έτος και δεν θα μπορούν να κληρωθούν ξανά, αν υπάρχουν μέλη που επιθυμούν αλλά δεν έχουν κληρωθεί μέχρι τότε ως εκπρόσωποι της συνέλευσης τους.

3. Η ανάκληση οποιουδήποτε εκπροσώπου είναι πάντα δυνατή από τα μέλη της συνέλευσης του.

4. Τα κληρωτά σώματα έχουν συντονιστικό ρόλο καθώς και ρόλο γραμματειακής υποστήριξης. Ενημερώνουν για τα θέματα που τίθενται σε ψηφοφορία, συγκεντρώνουν τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών και εκδίδουν τις τελικές αποφάσεις κρατώντας σχετικό αρχείο

5. Τα κληρωτά σώματα σε νομαρχιακό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο θα λειτουργούν διαδικτυακά.

6. Οι εκπρόσωποι τύπου της παράταξης εκλέγονται απ’ το σύνολο των μελών.

3.ζ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

1. Για οποιαδήποτε θέση μέλους του κόμματος σε κρατικό όργανο, προτείνεται η παρακάτω διαδικασία.

Μετά την δήλωση επιθυμίας των μελών να συμμετέχουν, ακολουθεί εκλογή μελών για διπλάσιο αριθμό από αυτόν των υποψηφίων. Από αυτούς κληρώνονται τελικά τα μέλη τα οποία θα προταθούν ως υποψήφιοι του κόμματος μας στις αντίστοιχες θέσεις των κρατικών οργάνων σε δημοτικό, περιφερειακό, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

2. Η διάρκεια της θητείας των μελών του κόμματος στις αντίστοιχες θέσεις είναι ένα έτος. Μετά την παρέλευση του έτους τα μέλη παραιτούνται για να αντικατασταθούν από τα αμέσως επόμενα σε σειρά μέλη.

3. Η ανάκληση οποιουδήποτε εκπροσώπου είναι πάντα δυνατή από τα μέλη της συνέλευσης του.

4. Οι εκπρόσωποι της παράταξης σε κρατικά όργανα θα κρατούν απ’ την αμοιβή που προβλέπει η θέση τους το εισόδημα που δήλωσαν την προηγούμενη χρονιά. Αυτό δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο από το όριο φτώχειας (60% του κατά κεφαλήν εθνικού εισοδήματος). Τα επιπλέον χρήματα θα αποδίδονται στο κόμμα σε δημοτικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο αντίστοιχα.

5. Οι εκπρόσωποι εκφράζουν αναλογικά, αποκλειστικά και μόνο, την βούληση των πολιτών, όπως αυτή προκύπτει μέσω των δημοψηφισμάτων.

3.η. ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

1. Το κόμμα διοργανώνει δημοψηφίσματα μέσα από τα οποία οι Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη του κόμματος, θα καθορίζουν την θέση του κόμματος επί συγκεκριμένων πολιτικών ζητημάτων.

2. Απόφαση του κόμματος θεωρείται εκείνη η θέση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των ψήφων σε εθνικό, περιφερειακό ή δημοτικό επίπεδο αντίστοιχα.

Advertisements
This entry was posted in ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Δημοκρατικό Κόμμα Πολιτών.

  1. Ο/Η blackboy1955 λέει:

    Reblogged this on Διασταυρούμενα πυρά and commented:

    Για τη συμμετοχή σου στείλε email στο alexdion64@yahoo.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s